ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη «Γλώσσα» δομείται με βάση τις τέσσερις δεξιότητες που καλείται να καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη:

α) κατανόηση προφορικού λόγου,

β) παραγωγή προφορικού λόγου,

γ) κατανόηση γραπτού λόγου,

δ) παραγωγή γραπτού λόγου.

A’. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης δεξιότητας είναι οι μαθητές να:

 • Συνηθίζουν στην ακρόαση προφορικού λόγου που εκφέρουν ομιλητές σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας.
 • Αναγνωρίζουν την ταυτότητα του ομιλητή ή της ομιλήτριας.
 • Συνειδητοποιούν ότι ο προφορικός λόγος αποτελεί κείμενο.
 • Συνειδητοποιούν ότι η ακρόαση γίνεται για διαφορετικούς κάθε φορά σκοπούς.
 • Εξοικειώνονται με την ποικιλία των σκοπών της ακρόασης.
 • Αντιλαμβάνονται διαισθητικά τις περιστάσεις που χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη κειμένων.
 • Συνειδητοποιούν διαισθητικά τις γραμματικές και λεξιλογικές επιλογές του ομιλητή ή της ομιλήτριας ανάλογα με το κειμενικό είδος.
 • Αντιλαμβάνονται διαισθητικά ότι η μορφή του προφορικού κειμένου εξαρτάται από τις σχέσεις μεταξύ των συνομιλητών, το θέμα, το σκοπό του ομιλητή.
 • Αξιοποιούν το επικοινωνιακό πλαίσιο, για να κάνουν υποθέσεις για το θέμα του προφορικού κειμένου.
 • Αξιοποιούν γλωσσικά στοιχεία ως ενδείξεις για την επιβεβαίωση των αρχικών υποθέσεων που έχουν διατυπώσει για το υπό ακρόαση επικοινωνιακό γεγονός.
 • Αναγνωρίζουν διαφορετικού τύπου επικοινωνιακές στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο συνομιλητής.
 • Κάνουν αρχικές υποθέσεις σχετικά με το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας.
 • Αναγνωρίζουν σε πρώτο επίπεδο τη διάκριση κυριολεκτικού και μεταφορικού λόγου.
 • Αναγνωρίζουν απλά παραγλωσσικά στοιχεία.
 • Λειτουργούν ως ακροατές.
 • Διατυπώνουν διευκρινιστικές ερωτήσεις στο/στη νηπιαγωγό, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους ή τους γονείς τους για το είδος των πληροφοριών που δεν κατανοούν, ώστε να διασφαλιστεί η επικοινωνία.
 • Αναπτύσσουν στρατηγικές για να πάρουν το λόγο με ευγενικό τρόπο, μαθαίνουν να σέβονται τους κανόνες επικοινωνίας.
 • Αναπτύσσουν στρατηγικές, προκειμένου να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τον συνομιλητή τους στην τάξη.

B’. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης δεξιότητας είναι οι μαθητές να:

 • Σχεδιάζουν τα βασικά σημεία του προφορικού τους μηνύματος.
 • Επιλέγουν το είδος του λόγου ή τον τύπο κειμένου που θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με την περίσταση.
 • Επιλέγουν το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με το θεματικό πεδίο συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη τον επικοινωνιακό σκοπό και το ακροατήριο.
 • Χρησιμοποιούν σταδιακά επικοινωνιακές στρατηγικές.
 • Μαθαίνουν να ακούν προσεχτικά τον συνομιλητή τους, πριν πάρουν το λόγο.
 • Τηρούν βασικούς κανόνες ευγένειας απέναντι στο συνομιλητή τους.
 • Συμμετέχουν σε συζητήσεις στο νηπιαγωγείο για θέματα των ενδιαφερόντων τους.
 • Κατακτούν φθόγγους και φωνήματα στην ελληνική.
 • Αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του τονισμού και τη διαφοροποιητική αξία του τόνου για το νόημα της λέξης.
 • Κατακτούν το βασικό λεξιλόγιο.
 • Αντιλαμβάνονται τη σημασία των συνδετικών εκφράσεων για τη συνοχή του λόγου.
 • Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν απλά παραγλωσσικά στοιχεία.

Γ’. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης δεξιότητας είναι οι μαθητές να:

 • Αναγνωρίζουν ότι ο γραπτός λόγος είναι φορέας μηνυμάτων που πραγματώνονται με τη μορφή κειμένου.
 • Συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι η αναπαράσταση του προφορικού και διακρίνουν την εικόνα μιας λέξης από τη γραπτή απόδοσή της.
 • Διευρύνουν και επαναπροσδιορίζουν την προϋπάρχουσα γνώση τους για τις λειτουργίες που επιτελεί ο γραπτός λόγος.
 • Κατανοούν ότι η ανάγνωση έχει ποικίλους σκοπούς.
 • Διατυπώνουν προκαταρκτικές υποθέσεις -προβλέψεις για το υπό ανάγνωση κείμενο.
 • Αποκτούν αρχικές ιδέες ή επαληθεύουν διαισθητικά αρχικές υποθέσεις σχετικές με τις βασικές συμβάσεις της ανάγνωσης.

Δ’. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης δεξιότητας είναι οι μαθητές να:

 • Αντιλαμβάνονται τους σκοπούς της γραφής.
 • Επιλέγουν τα σημειωτικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή κειμένων στο πλαίσιο διαθεματικών δραστηριοτήτων.
 • Αποκτούν ικανότητες που υποστηρίζουν τη γραφή και μαθαίνουν την ορθή στάση του σώματος κατά τη γραφή.
 • Χρησιμοποιούν μέσα γραφής ή γράφουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρησιμοποιούν το ποντίκι.
 • Συνειδητοποιούν τη σχέση φωνήματος – γραφήματος.