ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΠΕ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ

Το ερώτημα που τίθεται πιο συχνά είναι σχετικά με τον αριθμό ωρών διδασκαλίας που πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν διδαχτεί την ελληνική γλώσσα για κάθε επίπεδο.

Σύμφωνα με τον οδηγό για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:

 • για το Α1 επίπεδο είναι απαραίτητες περίπου 100-120 ώρες,
 • για το Α2 επίπεδο περίπου 120-180 ώρες,
 • για το Β1 επίπεδο περίπου 180-250 ώρες,
 • για το Β2 επίπεδο περίπου 250-400 ώρες,
 • για το Γ1 επίπεδο περισσότερες από 400-520 ώρες,
 • για το Γ2 επίπεδο περισσότερες από 650 ώρες.

Το κριτήριο αυτό, όμως, δεν είναι ασφαλές και σε μερικές περιπτώσεις καθόλου ενδεικτικό. Θα πρέπει να τονιστεί εξάλλου ότι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν κάποιο αποδεικτικό φοίτησης σε τμήματα ελληνικής γλώσσας. Κριτήριο για την επιλογή επιπέδου εκτός από τον αριθμό ωρών διδασκαλίας που προαναφέρθηκαν αποτελεί επίσης:

 • το κατά πόσο το πρόγραμμα της διδασκαλίας έχει σχεδιαστεί ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται για κάθε επίπεδο
 • η απόδοση και οι επιδόσεις των υποψήφιων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής τους πορείας
 • οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της γλώσσας
 • η συχνότητα, η διάρκεια και η συνέχεια των μαθημάτων
 • η πρακτική εξάσκηση που έχει κάνει ο υποψήφιος κτλ.